Editor Choice

Đề XuấT

Biểu diễn không gian của Dữ liệu trong R? Hơn

Biểu diễn không gian của Dữ liệu trong R?

Tôi là người dùng mới của các gói phân tích không gian trong R. Tôi đã tạo SpatialPolygonsDataFrame chứa một số đa giác hình chữ nhật mà tôi đặt tên là "Square1" thành "Square64". Cho đến bây giờ có…

ĐọC Thêm

Bài ViếT ĐầU

Đạt được bộ đệm dòng phẳng trong QGIS? Hơn

Đạt được bộ đệm dòng phẳng trong QGIS?

Tôi cần đệm một loạt các dòng cách 40m, tuy nhiên tôi chỉ muốn bộ đệm lệch ra hai bên và không lệch khỏi một trong hai đầu dòng. Tôi biết trong ArcGIS có một hộp đánh dấu "phẳng" đạt được ...

ĐọC Thêm